Over ons

FysiQ is een monodisciplinaire coöperatie voor 1e lijns fysiotherapeuten, die zich ten doel stelt een substantiële bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van ketenzorg in de 1e lijn, zoveel mogelijk geleverd in de thuisomgeving van de patiënt. Daarvoor maakt FysiQ samenwerkingsafspraken met andere zorgaanbieders in 0e, 1e, 2e en 3e lijn. Sport- en bewegingsaanbieders, gemeenten, huisartsen, overige paramedische beroepen, ziekenhuizen, revalidatiecentra en zorginstellingen.

Waar mogelijk en nodig worden faciliterende afspraken gemaakt met de preferente zorgverzekeraar in casu Zilveren Kruis.FysiQ geniet daarbij op verzoek ondersteuning van KNGF en ZONH voor projecten die professionele ondersteuning behoeven. Het initiatief ligt daarvoor bij FysiQ, maar zij staat open voor stimulerende goeie ideeën van andere partijen. FysiQ is daarmee het enige aanspreekpunt voor 1e-lijns fysiotherapie in de regio Zuid-Kennemerland. Waar nodig zal overkoepelende samenwerking worden gezocht met aanpalende regio’s, bijvoorbeeld voor de organisatie van zorg rondom het Spaarne Gasthuis.

We willen de paramedische zorg voor patiënten en zorgaanbieders zichtbaar en toegankelijk maken via een regionale zorgzoeker. Daarnaast is FysiQ initiatiefnemer voor de totstandkoming van het Paramedisch Platform Zuid-Kennemerland, teneinde 1 paramedisch aanspreekpunt te vormen voor de toekomstige inkoop van zorg vanuit de regio-organisatie.

Missie

 • Monodisciplinaire samenwerking
 • Stabiele plaats in ketenzorgtraject
 • Multidisciplinaire samenwerking in de regio
 • Breed gedragen in het werkveld
 • Laagdrempelige toegang

Visie

 • Bieden van vakinhoudelijke expertise, borging kwaliteit & bieden van scholing
 • Substantiële participatie in de regio
 • Interdisciplinaire samenwerking zoeken
 • Per diagnosegroep verder ontwikkelen, in eerste instantie rond chroniciteit
 • Juiste Zorg Op de Juiste Plek

Uitnodiging tot samenwerking

Op korte termijn is er in onze samenleving sprake van:

 • Dubbele vergrijzing
 • Toename chronische aandoeningen
 • Toename co-morbiditeit

Naar onze mening kan FysiQ hierbij als paraplu functioneren voor:

 • strategie op het organisatorisch vlak
 • zorginhoudelijke bundeling
 • onderhandelingspartner in de markt

Bestuursamenstelling

 • Voorzitter : Paul Metselaar
 • Penningmeester : Hans van der Hulst
 • Secretaris : Anke Oude Hengel
 • Overige bestuursleden: Robert Gallandat Huet en Nicole Cremers